Wijziging bestemmingsplan MFA

Wijziging bestemmingsplan MFA

Voor realisatie van de MFA Zwammerdam is o.a. een wijziging van het bestemmingsplan nodig. De procedure is door de gemeente bekendgemaakt in De week in beeld van 11 september. Het ontwerp ligt 6 weken ter inzage, met ingang van 12 september.

Ontwerp bestemmingsplan ‘Multifunctionele
Accommodatie, Zwammerdam’
Burgemeester en wethouders van Alphen aan den Rijn
maken bekend, dat het ontwerp bestemmingsplan ‘Multifunctionele Accommodatie, Zwammerdam’ ingevolge
artikel 3:8 van de Wet ruimtelijke ordening juncto artikel
3:12 van de Algemene wet bestuursrecht met ingang van
12 september tot en met 23 oktober 2019 (gedurende een
periode van zes weken) voor een ieder ter inzage ligt.

Aanleiding en doel

In 2016 heeft de gemeenteraad financiële middelen
beschikbaar gesteld voor de bouw van een Multifunctionele Accommodatie (hierna MFA) aan de Spoorlaan in
Zwammerdam. De MFA bestaat uit een dorpshuis in combinatie met nieuwbouw van de Oranje Nassauschool, een
gymzaal, kinderopvang en de brandweer naast het
clubhuis van voetbalvereniging Zwammerdam. De komst
van een nieuwe MFA biedt veel kansen en mogelijkheden
voor het hele dorp. Grenzen tussen gebruikers vervagen
waardoor meer eenheid, samenwerking en betrokkenheid
kan ontstaan. Een nieuw gebouw biedt verder de mogelijkheid om het gezamenlijk gebruik te optimaliseren en
de kosten voor onderhoud en energie te beperken. Om de
voorgenomen ontwikkeling mogelijk te maken moet het
geldende bestemmingsplan ‘Limes’ worden herzien.
Daartoe wordt een bestemmingsplan ‘Multifunctionele
Accommodatie Zwammerdam’ opgesteld.

Wanneer en waar kunt u het plan analoog en
digitaal inzien?

Het ontwerp bestemmingsplan met bijbehorende stukken
kunt u gedurende de voornoemde termijn van terinzagelegging inzien bij de Informatiebalie van het gemeentehuis
Alpen aan de Rijn. Stadhuisplein 1 te Alphen aan den Rijn
(voor actuele openingstijden zie www.alphenaandenrijn.
nl). U kunt het ontwerp bestemmingsplan met bijbehorende stukken ook digitaal inzien via de gemeentelijke
website www.alphenaandenrijn.nl/bekendmakingen en op
www.ruimtelijkeplannen.nl via het zoekvak ID onder
vermelding van NL.IMRO.0484.ZDmfazwammerdamON01. Deze mogelijkheid wordt u ook geboden bij de
informatiebalie in het gemeentehuis.

Hoe kunt u reageren?

Binnen voornoemde termijn van tervisielegging kan een
ieder digitaal, schriftelijk of mondeling gemotiveerd een
zienswijze over het ontwerp bestemmingsplan bij de
gemeenteraad indienen. Digitaal via het formulier ‘Zienswijze bestemmingsplan indienen’, te raadplegen via
https://www.alphenaandenrijn.nl/Onlineregelen/Zienswijze_bestemmingsplan_indienen. Hiervoor heeft u DigiD
nodig of u vult uw organisatiegegevens in. In het formulier moet u duidelijk aangeven dat het om het ontwerp
bestemmingsplan ‘Multifunctionele Accommodatie,
Zwammerdam’ gaat met zaaknummer 245486.

Meer informatie over het digitaal indienen van zienswijzen
kunt u vinden op https://www.alphenaandenrijn.
nl/Bestuur_organisatie/Contact/Invloed_bezwaar_
klachten/Zienswijze_ontwerpbestemmingsplan_
indienen.
Schriftelijke zienswijzen kunt u sturen naar Postbus
13, 2400 AA Alphen aan den Rijn. In uw reactie
moet u duidelijk uw naam, adres en contactgegevens vermelden en aangeven dat het om het
ontwerp bestemmingsplan ‘Multifunctionele
Accommodatie, Zwammerdam’ gaat met zaaknummer 245486.
Voor het kenbaar maken van een mondelinge zienswijze of voor nadere informatie kunt u contact
opnemen met het Office Management van de
afdeling Ruimte van de gemeente Alphen aan den
Rijn op telefoonnummer 14 0172. Van de mondelinge zienswijze wordt een verslag gemaakt. Alleen
degenen die tijdig zienswijzen indienen, kunnen
later beroep instellen tegen de vaststelling van het
bestemmingsplan.

Vaststellen hogere waarden MFA
Zwammerdam

Burgemeester en wethouders van Alphen aan den
Rijn zijn van plan het volgende besluit te nemen:
het vaststellen van hogere geluidswaarden voor de
Multifunctionele Accommodatie aan de Spoorlaan
te Zwammerdam. Dit ontwerpbesluit en de daarbij
behorende stukken liggen vanaf 12 september tot
en met 23 oktober 2019 (gedurende een periode
van zes weken) ter inzage bij de gemeente Alphen
aan den Rijn. Dit ontwerpbesluit is geregistreerd
onder kenmerk 2019448871.
U kunt uw schriftelijke zienswijzen over een
ontwerpbesluit indienen gedurende deze periode
bij burgemeester en wethouders van Alphen aan
den Rijn, per adres Omgevingsdienst MiddenHolland, Postbus 45, 2800 AA Gouda. Voor mondelinge zienswijzen kunt u contact opnemen met de
Omgevingsdienst Midden-Holland (telefoon 088 –
54 50 000). Uw zienswijzen kunnen tevens per
e-mail worden ingediend via info@odmh.nl. Belanghebbenden die tijdig hun zienswijzen naar voren
brengen over een ontwerpbesluit, kunnen later
beroep instellen tegen een definitief besluit

 

 

 

Comments are closed.