Verslag Damse Zaken (online) van 18 november 2020

Verslag Damse Zaken (online) van 18 november 2020

Verslag Damse Zaken die je Raken (Zoom meeting)

 

Aanwezig:        Heleen Steens en Steef van der Hoorn (Alphen aan den Rijn), Eveline Prins, Egbert Sneller en Karien Ter Meer (BVZ), Jozef Kindt (wooncommissie), Luuk Boerman, Cyl Vrij (Dorpssignaal), Bart van Riessen (ZAT), Gert Kwakernaak (Oranjecomité), Raymond van Zijl (Ipse), Jaap van den Hoek (Glasvezel), Jeroen Eijkelboom, Frank Somers(MFA), Marc Samsom (Zwammerdam Zorgt) en Stephanie van der Oord.

 

Datum            18 november 2020

 

Er is geen agenda voor de vergadering. Iedereen wordt uitgenodigd zijn of haar punten in te brengen. De meeting wordt geleid door Eveline Prins. Vanwege de Coronacrisis is de vergadering online.

 

Luuk Boerman deelt mee dat het Dorpssignaal per 1 januari de titel Damse Zaken gaat krijgen. In de februari-uitgave zal veel aandacht worden gegeven aan Corona. Geprobeerd wordt dit er een positieve draai aan te geven.

 

Karien Ter Meer geeft een uitleg over de kerstactiviteiten.

 • Er wordt getracht een corona-proof kerstmarkt op te zetten. Op de markt rond de kerk komt een koek-en-zopie en andere stands. Het een en ander wordt samen met de Coop uitgewerkt. Later blijkt dat deze markt geen doorgang vindt. De gemeente geeft geen toestemming voor dergelijke bijeenkomsten.
 • Helaas is het niet gelukt extra kerstbalstraatversieringen uit China te krijgen. We zullen het met de oude voorraad moeten doen.
 • De soroptimisten (Nederland) hebben een initiatief “Orange the world” opgestart. Hierbij wordt aandacht gevraagd voor het stoppen van geweld tegen vrouwen. Zwammerdam doet hieraan mee. De kerk zal in de periode 25-11 t/m 6 -12 mbv oranje lichten geleurd worden.
 • Marc Samsom merkt nog op dat er kerstbomen gekocht en geplaatst zullen worden in het dorp. Tevens is (de ouderraad van) de scholen gevraagd kerststukjes te maken voor eenzame ouderen.

 

Marc Samsom besteedt aandacht aan de activiteiten van Zwammerdam Zorgt (ZZ).

 • Bram Strookman is recentelijk opgestapt, nu bestaat ZZ uit Marc, Hans ’t Hart en Barbara Sneller.
 • Er komt een centraal telefoonnummer, dat “permanent” bereikbaar is.
 • Er is een vrijwilligersprotocol opgesteld met privacy-waarborgen.
 • De procedures om gebruik te kunnen maken van ZZ worden vereenvoudigd en er zal veel aan promotie gedaan worden.
 • Na een jaar zal in een evaluatie gekeken worden of er behoefte is aan een organisatie als ZZ en zo ja in welke vorm.
 • Op 3 december is een breed overleg gepland waarin de taken en verantwoordelijkheden van de verschillende zorginstanties in kaart worden gebracht.
 • Heleen Steens vraagt of je lid moet zijn om gebruik te kunnen maken van de diensten van ZZ. Volgens Marc is dat drempelverhogend en daardoor (in eerste instantie) niet wenselijk.
 • Zij vraagt verder of ZZ bereid is, samen met Tom in de Buurt alle 80-jarigen van Zwammerdam te bezoeken, net als dat nu in Alphen aan den Rijn gebeurt. Marc zal dit met de leden van ZZ overleggen.

 

Geert de Vries informeert naar de bouwontwikkelingen in het dorp.

 • Jozef Kindt meldt dat er tegen de MFA bestemmingsplanwijziging en tegen de omgevingsvergunning zijn uitvoerig omschreven bezwaren ingediend. In november/december wordt het Technisch Ontwerp vastgesteld. Om de start van de werkzaamheden tegen te houden zal door de bezwaarmakers een voorlopige voorziening worden aangevraagd vastgesteld. In het Dorpssignaal (later Damse Zaken) zal Jozef steeds over de voortgang rapporteren.
 • Palen voor nieuwbouw in Zwammerdam gaan naar verwachting volgend jaar de grond in. De locatie wordt binnenkort bekend. De grond aan de Spoorlaan wordt verkocht, dan wordt er gesloopt en er moet ook een nieuw bestemmingsplan komen. Wanneer daar wordt gestart is nog niet aan te geven.
 • Jozef deelt vervolgens mee dat er gezocht wordt naar locaties om “tiny houses” in Zwammerdam te plaatsen. Hij wil het suggereren van plaatsen via de wooncommissie laten lopen. Aan ieder wordt gevraagd suggesties voor het plaatsen van deze woningen aan Jozef door te geven.

 

Gert Kwakernaak merkt op dat een van de jaarlijkse hoogtepunten van Zwammerdam de organisatie van het Oranjefeest is. Door de corona is het in 2020 in het water gevallen. Wat er in 2021 gaat gebeuren is nog onzeker. Het oranjecomité is gevraagd of zij ook iets in de winter wilde organiseren. Gert meldt dat ze bezig zijn met het voorbereiden van een fietsspeurtocht die “coronaproof gereden” kan worden door alle soorten mensen. De wijze waarop er ruchtbaarheid aan deze tocht gegeven wordt is nog in onderzoek.

 

Eveline Prins vraagt aandacht voor het project Herinrichting van de Dorpskern. Zij vraagt of de bevolking zich voldoende gehoord voelt bij het opstellen van de plannen door de gemeente. Marc merkt op dat er via de website van de gemeente wel de mogelijkheid is geweest ideeën in te brengen, maar dat er geen uitwisseling van gedachten heeft plaats gevonden. Hij ziet dit als groot bezwaar temeer daar de gekozen oplossingen voor de komende 30 jaar van kracht zullen blijven; beter nu even iets extra tijd nemen voor de planvorming dan de komende jaren spijt hebben van slechte keuzen. Heleen en Steef vragen waar we zitten in het proces. We zitten nu in de periode tussen voorlopig en definitief ontwerp. Tot 30 november is er nog tijd om te reageren. Steef acht het wel zinvol met diverse betrokkenen (op een veilige manier) om de tafel te gaan zitten. Er wordt een overleg over de herinrichting van de Dorpskern voorbereid,

 

Raymond van Zijl deelt mee dat er op het terrein van Ipse een sporthal met fitness-faciliteiten wordt gebouwd. Deze hal zal ook de bewoners van het dorp gebruikt mogen worden. Hetzelfde geldt voor het zwembad dat ook op het Ipse-terrein zal worden gerealiseerd. Jozef acht het ook belangrijk dat de BVZ samen met de gemeente in het onderzoeken van deze mogelijkheden betrokken zal blijven.

 

Omdat er verder geen onderwerpen meer aan de orde komen, dankt Eveline de aanwezigen voor hun inbreng en sluit de vergadering. Deze Damse zaken wordt als zinvol ervaren. Een volgende bijeenkomst zal in het voorjaar van 2021 worden georganiseerd.

 

Comments are closed.