Inspreektekst BVZ aan gemeenteraad

Inspreektekst BVZ aan gemeenteraad

Op 17 juni spreekt de BVZ in over de Regionale Energie Strategie, in het eerste openbare debat over dit onderwerp in onze gemeente. Uit de onderliggende stukken bij de raad blijkt dat circa 80 Dammenaren aan de digitale enquête van de gemeente hebben deelgenomen en circa 20 met enig voorbehoud toch wel voor windmolens in onze nabijheid zijn. Hoeveel waarde kun je daaraan hechten? Eerst maandag maar eens praten met de wethouder en dan de BVZ de raad in met de volgende tekst.

Jozef Kindt

 

Inspreektekst RES 1.0 Holland Rijnland en Midden Holland

Gericht aan de Gemeenteraad Alphen aan den Rijn juni 2021
Als Dammenaren komen we vaak mensen tegen die geen idee hebben waar ons dorp ligt of
van bekend is. Waar kent u Zwammerdam van? Het antwoord op de vraag, “waar kent u
Zwammerdam van?”, wekt steevast een glimlach op. Zwammerdam is namelijk bekend van
de Jostiband. En dat is niet heel vreemd, als je bedenkt dat in Zwammerdam veel mensen
met een beperking wonen bij Ipse de Bruggen. Het zijn mensen met bijzondere kwaliteiten
zoals ook wel duidelijk is als je een keer een concert van de Jostiband bijwoont. Het zijn ook
mensen die kwetsbaar zijn, die soms begeleiding en bescherming nodig hebben om te
kunnen floreren. De meeste cliënten van Ipse de Bruggen in Zwammerdam wonen daarom
op de Hooge Burch, een landgoed dat die bescherming en rust biedt. De Hooge Burch ligt
direct ten noorden van de N11. Recentelijk is daar een workhome complex bijgekomen in
een open gebied op de grens tussen Alphen en Bodegraven.
Maar we zijn hier vandaag niet om te praten over de Jostiband. We zijn hier om te praten
over de keuzes die gemaakt zijn door twee regio’s: Midden Holland en Holland Rijnland in
hun energiestrategie. Regio’s die aan elkaar grenzen bij Zwammerdam en die beide het
gebied direct ten zuiden van de N11 kansrijk zien voor windmolens (kolossen van meer
dan 200 meter) en zonnevelden. Een gebied waar ter compensatie van de N11 een
natuurgebied is aangelegd van Bodegraven tot aan Zoeterwoude, de Elfenbaan en waar nu
veel vogels hun plek hebben gevonden. Een gebied waar een hogedruk gasleiding doorheen
loopt die ter hoogte van Zwammerdam half boven de grond ligt en waarvan de dodelijke
zone half Zwammerdam bestrijkt. Een gebied waar dankzij de loop van de Rijn sinds de tijd
van de Romeinen veel kleinschalige bedrijvigheid is. Een rijke geschiedenis, zichtbaar in
het landschap, in de oude kern van ons dorp Zwammerdam en in de omgeving. Een gebied
op slechts 1-2 kilometer van kroonjuweel Aarlanderveen en op nog kortere afstand het
Natura2000-gebied de Nieuwkoopse Plassen.
Als we praten over kansrijk voor windmolens en zonnevelden zijn dan al deze unieke
eigenschappen van dit gebied en haar inwoners meegenomen? Is dan het risico van het
samenkomen van een hoge druk gasleiding en het extra risico van windmolens meegeteld
in de risicoanalyse zeker als je bedenkt dat 25% van de inwoners van Zwammerdam niet
zelfredzaam is. Is meegenomen wat de gezondheidsrisico’s zijn voor deze kwetsbare groep
en andere inwoners van het gebied? Is dan meegeteld dat natuurgebieden verbindingen
vormen voor dieren en dat met name vogels gebieden mijden met windmolens. Zijn dan
cultuurhistorische waarden meegeteld van dit gebied? Passen grootschalige industriële
installaties en de bijgaande investeringen in een gebied dat gekenmerkt wordt door
kleinschalige bedrijven? Wat heeft dat voor effect op economische verhoudingen, de
onderliggende energie infrastructuur? En waarom zoveel energie opwekken in een gebied
dat die behoefte niet heeft?

Wij missen al deze aspecten in de afwegingen die beide energieregio’s maken. Waarom
bent u niet vroeg in het proces de echte dialoog aangegaan met burgers in dit gebied en via
welke democratische mechanismen kunnen wij nu nog invloed hebben op deze regio’s? De
digitale enquête die in Alphen aan den Rijn circa 3000 respondenten heeft opgeleverd
kende een verbijsterend zwakke en gestuurde opzet en dus een zeer gekleurde uitkomst
die naar onze mening op geen enkele wijze de opvatting van de inwoners laat zien. Wij
gaan onze inwoners nu zelf deur voor deur langs om te vragen wat zij vinden van deze
ontwikkeling. Wat ons betreft maken we een pas op de plaats om met een breder
perspectief te kijken naar deze ontwikkeling waarin burgers vroeg in het proces
meegenomen worden. Maak van het Groene Hart geen lappendeken. Met de toenemende
verstedelijking is het juist belangrijk om plekken te hebben die open zijn, die ruimte bieden
voor natuur, specifieke bevolkingsgroepen, recreatie en kleinschaligheid.
In dat perspectief missen wij een reflectie in de RES Holland Rijnland die in uw raad wordt
vastgesteld op het advies van de drie Provinciaal Adviseurs Ruimtelijke Kwaliteit (PARK).
Zij kijken naar het Groene Hart als geheel en adviseren te investeren in ruimtelijke
kwaliteit (o.a. door clustering) in plaats van versnippering. De N11 tussen Alphen en
Bodegaven vervalt dan als uitgerekt zoekgebied voor windmolens.
Eveline Prins
Voorzitter Belangenvereniging Zwammerdam

Comments are closed.